Có 1 kết quả:

néng liàng dài xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

energy metabolism