Có 1 kết quả:

néng liàng shǒu héng ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

conservation of energy (physics)