Có 1 kết quả:

zhī huán tīng ㄓ ㄏㄨㄢˊ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

alicyclic hydrocarbon (i.e. involving ring other than benzene ring)