Có 1 kết quả:

zhī fěn qì

1/1

zhī fěn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feminine quality
(2) effeminate

Một số bài thơ có sử dụng