Có 1 kết quả:

mài dòng

1/1

mài dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pulse
(2) throbbing
(3) pulsation