Có 1 kết quả:

mài kǒu ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

location on wrist over the radial artery where pulse is taken in TCM