Có 1 kết quả:

mài shí

1/1

mài shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

veinstone (stone containing a vein of precious metal)