Có 1 kết quả:

mài zhěn

1/1

mài zhěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (TCM) diagnosis based on the patient's pulse
(2) to make such a diagnosis