Có 1 kết quả:

jǐ zhuī dòng wù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vertebrata, the phylum of vertebrates