Có 1 kết quả:

jǐ suǐ huī zhì yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

poliomyelitis