Có 1 kết quả:

nǎo zi yǒu pào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) soft in the head
(2) brainless
(3) dumb