Có 1 kết quả:

nǎo zi jìn shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have lost one's mind
(2) crazy
(3) soft in the head