Có 1 kết quả:

nǎo bō

1/1

nǎo bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brain wave
(2) EEG