Có 1 kết quả:

nǎo hǎi

1/1

nǎo hǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the mind
(2) the brain