Có 1 kết quả:

nǎo yán

1/1

nǎo yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brain fever
(2) encephalitis
(3) meningitis