Có 1 kết quả:

nǎo guār

1/1

nǎo guār

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 腦瓜|脑瓜[nao3 gua1]