Có 1 kết quả:

nǎo mó

1/1

nǎo mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meninx
(2) meninges
(3) membranes lining the brain