Có 1 kết quả:

nǎo dài kāi huā

1/1

Từ điển Trung-Anh

to blow one's brain out