Có 1 kết quả:

nóng bāo

1/1

nóng bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pustule
(2) (fig.) worthless person
(3) a good-for-nothing
(4) useless weakling