Có 1 kết quả:

bó xiàng

1/1

bó xiàng

giản thể

Từ điển phổ thông

cái cổ