Có 1 kết quả:

jiǎo bù zhān dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) feet not touching the ground (idiom)
(2) to run like the wind