Có 1 kết quả:

jiǎo zhèng bù pà xié wāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a straight foot has no fear of a crooked shoe
(2) an upright man is not afraid of gossip (idiom)