Có 1 kết quả:

jiǎo wàn zi

1/1

jiǎo wàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 腳腕|脚腕[jiao3 wan4]