Có 1 kết quả:

jiǎo tà chē

1/1

jiǎo tà chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bicycle
(2) bike (Tw)
(3) CL:輛|辆[liang4]