Có 1 kết quả:

tuō bù liǎo shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

busy and unable to get away