Có 1 kết quả:

tuō běi zhě

1/1

tuō běi zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

North Korean refugee