Có 1 kết quả:

tuō qù

1/1

tuō qù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to throw off