Có 1 kết quả:

tuō rán

1/1

tuō rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unconcerned
(2) without worries

Một số bài thơ có sử dụng