Có 1 kết quả:

tuō yǐng ér chū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to reveal one's talent (idiom)
(2) to rise above others
(3) to distinguish oneself