Có 1 kết quả:

tuō wù

1/1

tuō wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) omission
(2) missing word