Có 1 kết quả:

tuō guāng ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to strip naked
(2) to strip nude
(3) (coll.) to find oneself a partner