Có 1 kết quả:

tuō dǎng

1/1

tuō dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave a political party
(2) to give up party membership