Có 1 kết quả:

tuō běi zhě

1/1

tuō běi zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

North Korean refugee