Có 1 kết quả:

tuō xiè

1/1

tuō xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to evade responsibility
(2) to shirk