Có 1 kết quả:

tuō yǎng má huáng jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

methamphetamine