Có 1 kết quả:

tuō rán

1/1

tuō rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unconcerned
(2) without worries