Có 1 kết quả:

tuō pí

1/1

tuō pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to molt
(2) to peel
(3) fig. seriously hurt