Có 1 kết quả:

tuō pí diào ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to shed skin, drop flesh
(2) to work as hard as possible
(3) to work one's butt off