Có 1 kết quả:

tuō máng

1/1

tuō máng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to acquire literacy
(2) to throw off blindness