Có 1 kết quả:

tuō lí wēi xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) out of danger
(2) to avoid danger