Có 1 kết quả:

tuō gāng

1/1

tuō gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rectal prolapse