Có 1 kết quả:

tuō sè

1/1

tuō sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose color
(2) to turn pale
(3) to bleach
(4) to fade