Có 1 kết quả:

tuō sè jì

1/1

tuō sè jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bleaching agent
(2) decolorant