Có 1 kết quả:

tuō shēn

1/1

tuō shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get away
(2) to escape (from obligations)
(3) to free oneself
(4) to disengage