Có 1 kết quả:

tuō guǐ

1/1

tuō guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave the rails
(2) to derail
(3) to jump the track