Có 1 kết quả:

tuō xiǎn

1/1

tuō xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to escape (danger)
(2) to rescue
(3) to come out alive