Có 1 kết quả:

liǎn máng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) prosopagnosia
(2) face blindness