Có 2 kết quả:

Liǎn pǔliǎn pǔ

1/2

Liǎn pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Facebook

liǎn pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

types of facial makeup in operas