Có 1 kết quả:

pí xū

1/1

pí xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

depletion of the spleen (Chinese medicine)