Có 1 kết quả:

pí xū ㄆㄧˊ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

depletion of the spleen (Chinese medicine)